Behandeling

  • De behandeling is ambulant: het kind komt op therapie voor één tot twee uur per dag en gaat daarna terug naar huis of school.
  • Het aantal behandelingen per week verschilt naargelang de problematiek en/of de behandelingsfase.
  • De behandelingen gebeuren in principe individueel. Soms worden kleine groepjes gevormd die de behandelingsdoelstellingen ondersteunen.
  • De behandeling van kleuters en kinderen uit het buitengewoon onderwijs gebeurt meestal overdag, tijdens de schooluren, terwijl de behandeling van lagere schoolkinderen in de regel buiten de schooluren gebeurt. 
  • Tijdens de schoolweken gebeuren de behandelingen volgens een vast uurrooster. In vakantieperiodes, wordt in overleg met de ouders een nieuw uurrooster opgemaakt.
  • De goedkeuring voor behandeling wordt door de mutualiteit voor één jaar gegeven. Indien verderzetten van de behandeling gewenst is, wordt een verlenging (opnieuw voor één jaar) aangevraagd, in samenspraak met de ouders.
  • Op regelmatige tijdstippen wordt het revalidatieprogramma door het team geëvalueerd en zo nodig bijgestuurd.
  • De ouders worden actief betrokken bij de revalidatie. In overleg met de therapeuten kunnen zij de therapie in de verschillende disciplines volgen.
  • Tijdens het revalidatiejaar worden de ouders minstens tweemaal uitgenodigd voor een gesprek met de behandelende therapeuten. Ouders kunnen steeds op eigen initiatief een overleg aanvragen in verband met de behandelingen.
  • Het team werkt nauw samen met de school, het CLB, en desgevallend met andere diensten/instanties.