Vroegbegeleiding

Sinds enkele jaren richten we ons ook op diagnostiek en behandeling bij zeer jonge kinderen, de vroegbegeleiding (0-3 jaar). Hierbij richten we ons vooral op peuters vanaf 1,5 jaar. Het betreft peuters/kleuters met verschillende achterstanden in hun ontwikkeling (cognitie, taal, motoriek, sociaal-communicatief, gedragsmatig). Oorzaken hiervan zijn vaak prematuriteit, syndromale aandoening, (vermoeden van) autismespectrumstoornis, mentale vertraging,…

Verschillende studies tonen het belang aan om reeds op jonge leeftijd ondersteuning te kunnen starten. De achterstanden zijn vaak nog niet heel groot, de kinderen zitten voor de meeste ontwikkelingsdomeinen nog volop in de kritische ontwikkelingsfasen en zijn nog zeer ontvankelijk voor nieuwe leerkansen die geboden worden.

We bieden in de vroegbegeleiding een intensieve begeleiding, de kinderen komen minstens 3 keer in de week. Ze krijgen zowel individuele als groepsbegeleiding. De begeleiding gebeurt multidisciplinair door een logopediste, ergo- en kinesitherapeute, en een psychologe. Er wordt intensief samengewerkt met alle betrokken partijen (ouders, crèches, school, thuisbegeleiding,…)

We vertrekken vanuit een ervaringsgerichte visie en kiezen ervoor om telkens vanuit een thema te vertrekken waarbij vaardigheden op alle domeinen kunnen aangeleerd worden. De groepssessies laten ons toe om ook meer concreet te werken rond sociaal-communicatieve vaardigheden en het aanpakken van gedrag. De kinderen kunnen op deze manier model staan voor elkaar en leren van elkaar. De groepswerking bereidt kinderen voor op de structuur die in crèches en scholen wordt toegepast. In de individuele therapie kan er verder gewerkt worden rond de kindspecifieke problematiek.